Integritetspolicy - Personuppgiftspolicy (GDPR)

Din integritet är viktig för oss och vi ansvarar för den personliga information som du förser oss med.

Denna policy beskriver hur vi behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter när du är kund hos oss, besöker våra webbplatser samt när du söker arbete hos oss inklusive spontanansökningar.

Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.


Ansvarig för hantering av personuppgifter

Smailerts Dotter AB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs i den här policyn.
Om du har några frågor eller vill åberopa någon av dina rättigheter så kan du skicka e-post eller brev till oss:
E-post: kontakt@smailertsdotter.se
Adress: Vigelsjövägen 13C (ej besöksadress)
Postadress: 761 51 Norrtälje

 

Hur får vi tillgång till personuppgifterna?
Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig i samband med att du blir kund hos oss, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan, så kallad tredje part. De uppgifter vi kan komma att samla in från tredje part är följande:
• Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.
• Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut eller upplysningsföretag.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Följande kategorier av personuppgifter kan vi komma att behandla:
• Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer, IP-adress, bilder
• Identitetsuppgifter såsom personnummer, organisationsnummer
• Ekonomiska uppgifter såsom bankkontonummer och andra bankrelaterade uppgifter
• IT-relaterade personuppgifter vid uppdrag

 

Hur behandlar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.
Nedan följer information om vilka personuppgiftbehandlingar som finns.

 

Tillhandahålla och fullgöra avtal om tjänster/varor

Vi behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra vårt avtal och tillhandahålla tjänster/varor till dig. Vi behandlar personuppgifter för vår administration och fakturering av tjänsterna/varorna, för kreditupplysningsändamål, för att hantera klagomål och reklamationer, för att hjälpa dig vid frågor om din tjänst/vara när du kontaktar oss, för att fotografera, lagra och hantera bilder på dig som fotograferats enligt avtal samt i övrigt för att tillvarata våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter, identitetsrelaterade personuppgifter, ekonomiska personuppgifter och IT-relaterade personuppgifter.


Bokföring

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna fullgöra de lagstadgade skyldigheter som åvilar oss, t ex bokföringslagens krav på arkivering av räkenskapsmaterial. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter, identitetsrelaterade personuppgifter samt ekonomiska personuppgifter.

 

Marknadsföring
Vi behandlar personuppgifter för att möjliggöra marknadsföring av varor/tjänster till dig och att möjliggöra utskick av nyhetsbrev för de tjänster/varor du är intresserad av generellt samt information om företaget. Vidare även att möjliggöra inbjudan till evenemang inom området för ditt intresse. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter.

Potentiella uppdrag/tjänster/utbildningar

Vi behandlar personuppgifter och för register över potentiella kunder (personer vi har kontaktat och som vill fortsätta en diskussion om att eventuellt bli kund).

 

Säkring av tjänster
Vi arbetar för att säkra våra tjänster. Tjänster kan exempelvis vara webbplatser som är kopplade till företaget Smailerts Dotter AB eller olika IT-verktyg och plattformar som vi arbetar i för att i slutänden tillhandahålla vår tjänst/vara till dig. I säkerhetsarbetet kan personuppgifter komma att hanteras. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter, identitetsrelaterade personuppgifter och IT-relaterade personuppgifter.

Vi samlar information för statistik och analyser av våra tjänster. Det innebär att vi, där det är möjligt, använder anonymiserad information om dig. Anledningen till insamlingen är att vidareutveckla och förbättra våra tjänster och för att företaget ska fortleva.

 

Vilken rättslig grund har vi för våra personuppgiftsbehandlingar?
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera och tillhandahålla avtalad tjänst/vara och våra webbplatser. När det gäller personuppgiftsbehandling för att fullgöra krav som exempelvis bokföringslagen eller skattelagstiftningen är den rättsliga grunden för behandling rättslig förpliktelse.

För behandlingarna marknadsföring och inför anställning är den rättsliga grunden vårt berättigade intresse. Detta innebär att vi anser att våra intressen att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål som listas ovan överväger det integritetsintrång som du utsätts för med anledning av behandlingen. Denna bedömning har gjorts särskilt med beaktande av att vi anser att behandlingen kommer att vara fördelaktig för dig.

När det gäller personuppgifter i samband med arbetsansökningar som inte har något samband med en rekryteringsprocess eller avslutad rekryteringsprocess så kommer vi att spara dina personuppgifter för eventuellt framtida rekryteringsbehov endast om du har samtyckt särskilt till detta.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter så länge du är kund hos oss och upp till 12 månader därefter. Vissa personuppgifter sparas under en längre tid exempelvis för att uppfylla krav från bokföringslagen och skattelagstiftningen. När ändamålen med behandlingarna är uppfyllda och lagringstiden löpt ut raderas dina personuppgifter på ett säkert sätt eller anonymiseras så att det inte längre går att koppla dem till dig.